Help pages are only available in Polish
 
Informacja o ochronie danych osobowych
Poniżej znajduje się klauzula informacyjna oraz wzór oświadczeń, jakie są wymagane w momencie zapisie do biblioteki.
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku przy ul. Miarki 2, 46-200 Kluczbork, jako administrator danych osobowych informuje, że pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia możliwości korzystania z zasobów Biblioteki oraz w sprawach związanych z ich zwrotem.*
Pani/Pana dane będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, przeniesienia, niepodlegania profilowaniu, bycia zapomnianym oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG.
Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bibliotekę moich danych osobowych w celach w/w.
Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę.
Oświadczam, uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikajacej z Kodeksu Karnego, że powyższe dane sa prawdziwe.
Oświadczam, że zasady korzystania z zasobów Biblioteki, zawarte w Regulaminie, są mi znane i zobowiązuję się do ich przestrzegania.